Forsyning Elnet    forsyningelnet@forsyningelnet.dk

Privatlivspolitik

Beskyttelse af dit privatliv

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Overordnet beskytter vi dit privatliv ved at:

 • Vi tager behandling af dine persondata alvorlig.
 • Vi sikre rimelig og gennemsigtig databehandling
 • Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning

Dataansvar – kontaktoplysninger

Struer Energi Service A/S er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Struer Energi Service A/S, Jyllandsgade 1, 7600 Struer

CVR nr.: 25 46 05 02

post@struerenergi.dk

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

Indsamling og behandling

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde Struer Energi Service A/S forsyningspligt og for at vedligeholde det løbende aftaleforhold.

Almindelige personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnumre, e-mailadresse, kontonumre samt tilmelding til kommunikationskanaler (betalingsservice, sms, mailservice etc.)
 • Eventuelle oplysninger om flytning, død og konkurs
 • Målenummer, kundenummer, installationsnummer, ejendomsnummer, oplysninger om betalt tilslutningsbidrag, oplysning om boligforhold og -type samt oplysnin om anlæg og anlægsnummer
 • Forbrugsdata samt oplysning om betaling, eventuelle afdragsordninger, restancer eller inddrivelsesskridt
 • Eventuelt CVR-nummer
 • Oplysning om tanktype og beholder
 • Eventuelle mails og korrespondance med, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtaler
 • Eventuelle klagesager
 • Eventuelle statistiske afvigelser

 

Afbrydelser af forsyningsarterne:

Såfremt der måtte være behov for afbrydelse af forsyningen, vil vi også behandle oplysninger, som er relevante i denne forbindelse, herunder om nødvendigt følsomme oplysninger.

 

Afdragsordninger:

I forhold til aftalte afdragsordninger vil følgende personoplysninger blive behandlet: Navn, adresse, restanceoplysninger og oplysninger om afdragsordningen.

 

Lovovertrædelser:

Oplysninger om lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse til relevante myndigheder.

 

Cookies:

Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med cookies – se nærmere herom i vores cookie-politik.

Læs mere her:

 

CPR-nummer:

Vi behandler kun dit CPR-nummer, hvis du har givet samtykke hertil. Eksempler på henvendelser af dit CPR-nummer kan være udbetaling via NemKonto eller post via E-boks.

I den situation, hvor vi skal overdrage en fordring til restanceinddrivelsesmyndighed, og du ikke selv har oplyst CPR-nummeret, har vi ret til at indhente dit CPR-nummer fra kommunen.

 

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi indsamler typisk personoplysninger direkte fra dig selv. Ved blandt andet oprettelse og flytning modtager vi i nogle tilfælde personoplysninger fra ejendomsmægler, boligselskaber o.lign. Oplysningerne fra fjernaflæste målere anser vi også som dine data.

 

Anvendelse og videregivelse af personoplysninger

Formål

Vi har følgende formål med behandling af dine personoplysninger:

 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten og afregning af dit forbrug.
 • Optimering af drift og forsyningssikkerhed.
 • Udsendelse af servicemeddelelser og gennemførelse af kundeundersøgelser.
 • Hvis der sker behandling af CPR-nummer, vil det være til følgende formål:
  Udbetaling via NemKonto, henvendelser via E-Boks, sikre korrekt identifikation af dig og dermed øget sikkerhed.
 • Hvis vi behandler personnumre efter inddrivelseslovens §2, stk. 5-6, sker det med det formål at inddrive fordringer.

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

 

Retsgrundlag

Grundlaget for behandlingen af dine oplysninger er:

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af forsyningspligten:

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (behandlingen er nødvendig for Struer Energi A/S’ overholdelse af sin retslige forpligtigelse).

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en aftale:

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig for Struer Energi A/S’ opfyldelse af en aftale. Eksempelvis kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen eller aftalt afdragsordning).

Optimering af drift og forsyningssikkerhed:

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f (behandlingen sker på grund af samfundsinteresse, eller fordi det er en legitim interesse, der skal sikre optimering af drift og forsyningssikkerhed. Herunder Struer Energi A/S i visse områder anvender fjernaflæste målere, hvor hyppigere indsamling af data alene sker med henblik på at optimere drift og forsyningssikkerheden).

Servicemeddelelser og kundetilfredshedsundersøgelser:

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (behandlingen sker på grund af legitim interesse. Dette grundlag skal sikre kunderne mulighed for kendskab til driftsforstyrrelser o. lign. Grundlaget sikrer ligeledes, at det gennem kundeundersøgelser er muligt at opnå mere tilfredse kunder).

Behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med afbrydelsessituationer:

Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c (behandlinger er nødvendig for at beskytte den registrerede vitale interesser, hvis personen ikke selv er i stand til at give samtykke) eller Persondataforordningens artikel 9 stk. 2, litra f (behandling nødvendig for at et retskrav kan forsvares).

Overdragelse af de private vandforsyningers måledata til Struer Energi Service A/S med henblik på afregning af vandafledningsbidrag og spildevandsafgift:

Lov nr. 132 af 16/02/2016 om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, § 1, nr. 33; bekendtgørelse nr. 1227 af 03/10/2016. Bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed § 2, stk. 2 punkt 8 (lovhjemmel for overdragelse af målerdata fra privat vandforsyning til Struer Energi Service A/S med henblik på afregning af vandafledningsbidrag). Lovbekendtgørelse 2016-11-11 nr. 1323 om afgift på spildevand, § 7 stk. 10 (lovhjemmel for overdragelse af målerdata fra privat vandforsyning til Struer Energi Service A/S med henblik på afregning af spildevandsafgift).

Behandling af CPR-numre:

Databeskyttelseslovens § 11 (Struer Energi Service A/S må behandle CPR-nummer, hvis dette følger af lovgivning. Eksempelvis ved inddrivelse er retsgrundlaget lovbekendtgørelse nr. 29 af 12/01/2015, § 2. Her kan Struer Energi Service A/S indhente og behandle CPR-nummeret i forbindelse med inddrivelse, hvis du ikke allerede har oplyst dette). Hvor der ikke foreligger lovgrundlag vil CPR-nummeret kun behandles, hvis der er givet samtykke, og der vil kun ske den behandling, som samtykket omfatter.

 

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, vores samarbejdspartnere skal levere en ydelse på vegne af Struer Energi Service A/S.

Vi videregiver oplysninger til:

 • Offentlige myndigheder med hjemmel til indhentning af personoplysningerne.
 • Leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med opfyldelse af kontrakter, der berører kunderne hos Struer Energi Service A/S, herunder banker, e-Boks, e-faktura, NemKonto, Udskrivningsbureauer m.v.

Vi kan, hvor det er nødvendigt og i overensstemmelse med gældende lov, videregive personoplysninger til revisorer og andre eksterne rådgivere samt andre parter, der leverer produkter eller ydelser til Struer Energi Service A/S, som for eksempel leverandører af IT-systemer og konsulentfirmaer. Struer Energi Service A/S indgår de nødvendige aftaler om beskyttelse af personoplysninger med tredjemand.

Desuden kan personoplysninger videregives og overføres i forbindelse med anmodninger fra politimyndigheder, eller hvor videregivelse er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.

 

Opbevaring af personoplysninger:

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Struer Energi Service A/S forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Er dine data følsomme, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe, at dette er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.

 

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Vi bestræber os på at sørge for, at alle personoplysninger er korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herop, eller vi i øvrigt bliver opmærksomme på fejl i dine personoplysninger. Vi vil sørge for at få dem berigtiget, slettet eller rettet omgående.

 

Dine rettigheder som registreret

Du har efter databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder i relation til vores behandling af dine personoplysninger:

 • Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig selv
 • Ret til at urigtige oplysninger om dig selv rettet
 • I særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
 • I visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Struer Energi Service A/S fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dig samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende, forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at du undergives afgørelser, der har retsvirkning for eller i øvrigt berører dig selv i væsentlig grad, og som alene er truffet på grundlag af elektronisk behandling
 • Ret til dataportabilitet. Du kan få tilsendt de personoplysninger, du selv har oplyst til Struer Energi Service A/S i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til et andet forsyningsselskab
 • Ret til at tilbagekalde et samtykke. Tilbagekaldelse af et samtykke har først virkning fra det tidspunkt det tilbagekaldes

 

Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Struer Energi Service A/S' behandling af dine personoplysninger, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Kontaktoplysninger hos Struer Energi Service A/S

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, eller ønsker at gøre indsigelse, kan du kontakte:

Struer Energi Service A/S, 

Jyllandsgade 1,

7600 Struer

CVR nr.: 25460502

E-mail: post@struerenergi.dk

 

Ultimate Web